Главная страница
qrcode

коммерс укр 2. Звіт 3 Звіт про фінансовий стан 4 Звіт про прибутки, збитки та інші сукупні доходи 5 Звіт про зміни в капіталі 6 Примітки до фінансової звітності 7 бродерон комерс лімітед річний звіт за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року


Скачать 37,62 Kb.
НазваниеЗвіт 3 Звіт про фінансовий стан 4 Звіт про прибутки, збитки та інші сукупні доходи 5 Звіт про зміни в капіталі 6 Примітки до фінансової звітності 7 бродерон комерс лімітед річний звіт за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року
Дата11.02.2020
Размер37,62 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлакоммерс укр 2.docx
ТипЗвіт
#158581
Каталог

COMMERS LIMITED

Річний звіт

за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

БРОДЕРОН КОМЕРС ЛІМІТЕД
Річний звіт за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

ЗМІСТ

Сторінка

Директорський звіт 3

Звіт про фінансовий стан 4

Звіт про прибутки, збитки та інші сукупні доходи 5

Звіт про зміни в капіталі 6

Примітки до фінансової звітності 7

БРОДЕРОН КОМЕРС ЛІМІТЕД
Річний звіт за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

БРОДЕРОН КОМЕРС ЛІМІТЕДЗареєстрований офіс
BroderonCommersLimited

AveProvans

БРОДЕРОН КОМЕРС ЛІМІТЕД
Річний звіт за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року31/12/2014
$

31/12/2013
$-

0,0003-0,0004

)

,000))()

(3,)

5(6,)

(6,)(БРОДЕРОН КОМЕРС ЛІМІТЕД
Річний звіт за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року
63

2Прибуток / (збиток) за рікБРОДЕРОН КОМЕРС ЛІМІТЕД
Річний звіт за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

Випущений капіталВсього капіталу

$

$

$000--29Станом на 31 грудня 2013 року,000

(4)

(3,886),000

(614)

(3,886)-

,279

625,279-

37,518

37,518Станом на 31 грудня 2014 року0,000

,
БРОДЕРОН КОМЕРС ЛІМІТЕД
Річний звіт за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

Примітки до фінансової звітності

1. Основа підготовки

Фінансова звітність була підготовлена ​​відповідно до загальноприйнятої бухгалтерської практики в Новій Зеландії (NAP GAAP). Для цілей дотримання GAAP GA, суб'єкт господарювання є суб'єктом комерційної діяльності.

Компанія є некомерційним суб'єктом другого рівня та обирає доповідати відповідно до Стандартів бухгалтерського обліку для другого рівня. Компанія має право подавати звітність відповідно до Стандартів бухгалтерського обліку для другого рівня на підставі відсутності публічної підзвітності та не є великим суб'єктом господарювання державного сектору.

Фінансові звіти складені за принципом історичної вартості, за винятком фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю на кінець кожного звітного періоду, як це пояснюється в облікових політиках, наведених нижче. Історична вартість, як правило, базується на справедливої ​​вартості винагороди, наданої в обмін на товари та послуги.

Фінансові звіти представлені в доларах Нової Зеландії. Фінансові звіти надають порівняльну інформацію щодо попереднього періоду.

Поточний і непоточний

Компанія відображає активи та зобов'язання у звіті про фінансовий стан на основі поточної / непоточної класифікації.

 Актив як поточний, коли він: очікується, що буде реалізований або призначений для продажу або споживання в нормальному робочому циклі; проводиться перш за все з метою торгівлі; очікується, що вона буде реалізована протягом дванадцяти місяців після звітного періоду, або готівкою або грошовим еквівалентом, якщо тільки не буде обмінюватися чи використано для погашення зобов'язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду. Усі інші активи класифікуються як довгострокові.

Відповідальність є поточною, коли: очікується, що вона буде погашена в нормальному робочому циклі; це проводиться перш за все для цілей торгівлі; вона повинна бути погашена протягом дванадцяти місяців після звітного періоду або відсутнє безумовне право відкласти сплату зобов'язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду. Компанія класифікує всі інші зобов'язання як довгострокові.

2. Резюме суттєвих облікових політик розпізнавання доходів
Дохід від послуг визнається в той період, протягом якого послуги були надані, та виконані наступні умови: існує ймовірність того, що економічні вигоди будуть надходити до Компанії; дохід можна надійно виміряти, незалежно від часу здійснення платежу.

Іноземні валюти
Для цілей представлення цієї фінансової звітності монетарні активи та зобов'язання, деноміновані в іноземній валюті, перераховуються в долари Нової Зеландії за обмінними курсами, що діють наприкінці кожного звітного періоду. Ставки доходів та витрат перераховуються за середнім

БРОДЕРОН КОМЕРС ЛІМІТЕД
Річний звіт за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

обмінним курсом за період. Курсова різниця визнається у звіті про прибутки та збитки та інших сукупних доходів у періоді, в якому вони виникають.

Оподаткування
Податок на прибуток Нової Зеландії не надається, оскільки доходи Компанії не виникли і не були отримані з Нової Зеландії і тому не обкладався податком на прибуток Нової Зеландії.

На думку директора, Компанія не підлягає оподаткуванню в будь-якій іншій юрисдикції, в якій Компанія працює.

Кредити та дебіторська заборгованість

Кредити та дебіторська заборгованість, які мають фіксовані та визначені платежі, які не котируються на активному ринку оцінюються за амортизованою вартістю за методом ефективної процентної ставки за вирахуванням втрат від зменшення корисності та збитків борги.

Процентні доходи визнаються тоді, коли є ймовірність, що економічні вигоди будуть надходити до Компанії та Росії розмір доходу можна виміряти надійно. Процентні доходи нараховуються на основі часу за посиланням на основна заборгованість за діючою процентною ставкою. Доходи від процентів включаються до складу інші доходи у звіті про прибутки та збитки та інші сукупні доходи.

Фінансові активи оцінюються за показниками зменшення корисності на кінець кожного звітного

періоду. Фінансові активи вважаються знеціненими, якщо існують об'єктивні ознаки того, що

внаслідок однієї чи кількох подій, що відбулися після первісного визнання фінансового активу,

вплинули майбутні грошові потоки інвестицій.

Фінансові зобов'язання

Фінансові зобов'язання (включаючи позики та торговельну та іншу кредиторську заборгованість) оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки, за винятком короткострокових зобов'язань, коли ефект дисконтування є нематеріальний.

Критичні судження про бухгалтерський облік та основні джерела невизначеності оцінки

У застосуванні облікової політики Компанії, яка описана вище, директор управління Компанії зобов'язана робити судження, оцінки та припущення щодо балансової вартості активи та зобов'язання, які не видно з інших джерел. Оцінки та пов'язані з ними припущення засновані на історичному досвіді та інших чинниках, які вважаються актуальними. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок.

Оцінки та основні припущення переглядаються постійно. Поправки до бухгалтерського обліку оцінки визнаються в періоді, в якому кошторис переглядається, якщо перегляд впливає лише на це періоду або періоду ревізії та майбутніх періодів, якщо редакція впливає як на поточний, так і на майбутній періоди.

перейти в каталог файлов


связь с админом