Главная страница
qrcode

Чернова в. В


НазваниеЧернова в. В
Дата30.07.2019
Размер425 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаСтаття Чернова ВВ 25092015.doc
ТипДокументы
#157243
Каталог


УДК 62-427.4:005

ЧЕРНОВА В. В.

ПАТ «Одескабель», Одеський Національний економічний университет

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ У ВАРТІСНООРІЄНТОВАНІЙ МОДЕЛІ МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ КАБЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ.

© В. Чернова, 2015

Анотація. У статті визначено особливості використання деяких інтегрованих показників та їх комбінації у моделі менеджменту, орієнтованого на вартість для підприємств кабельної галузі. Особлива увага приділена впливу зовнішнього фактора – ціни на основний матеріал щодо виготовлення кабелю – мідь, або алюміній, та на вартість-формуючі чинники. Запропоновано оцінювати ефективність роботи управлінської команди підприємства виробника кабельно-провідникової продукції з урахуванням впливу біржових котировок на основний метал.

Ключові слова: вартість компанії; модель Value Based Management; інтегровані показники вартості компанії; оцінка ефективності менеджменту.

Annotation. The article describes the features of using integrated indexes and their combination in the model of Value Based Management that oriented for the enterprises in cable industry. The special attention is spared to the influence of external factor the prices on a parent metal on value creation factors. Offered estimate efficiency administrative command work is in enterprises that produce of cable products. Estimate takes into account influence of exchange price on a parent metal.

Keywords: cost of company; model of Value Based Management; integrated indexes of cost of company; estimation of management efficiency.

Постановка проблеми. З 2014 року, коли в Україні відбулись глобальні політичні та соціально-економічні зміни, умови функціонування вітчизняних підприємств докорінно змінилися. Ц

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Ціль статті.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Різницею є тільки розмір підприємства: обсяг виробничих потужностей, кількість персоналу цих підприємств і деяка відмінність у видах вироблюваної продукції.
 • Формули розрахунку деяких інтегрованих показників вартості

  Інтегровані показники вартості
  Складові чинники для розрахунку
  Примітки
  EVA =

  NOPATC_Cap
  NOPAT - чистий операційний прибуток за вирахуванням податків, але до виплати відсотків,

  C_Cap – затрати на капітал,

  C_Cap = I*WACC,

  I - загальний інвестований капітал,

  WACC - середньозважена вартість капіталу
  Показник EVA демонструє чи отримала компанія дохід достатній для задоволення вимог власників та інших інвесторів. [1, с.166-169]
  CFROI =

  (GCF +SV)/GI
  GCF - валовий грошовий потік, у якому враховано податковий захист з амортизації,

  GCF = NOPAT+Depr+ Deprloss tax,

  Depr – амортизація,

  Deprloss tax – податковий захист з амортизації (Depr*Tax),

  Tax - Ставка податку;

  GI – валові інвестиції,

  GI = Assets – Debt + Depraccum + Inflation adjustment,

  Assets – сукупні активи,

  Debt – безвідсоткова заборгованість,

  Depraccum - накопичена амортизація

  Inflation adjustment – коректування на інфляцію;

  SV – ліквідаційна вартість,

  SV = WC + Non_Depr Assets,

  WC – робочій капітал (різниця між поточними активами та поточними зобов’язаннями),

  Non_DeprAssets - земля й інші активи, які не амортизуються.
  Показник CFROI - це відносний дохід на інвестиції, який повинен перевищувати середньозважену вартість капіталу (WACC). [2]
  CVA =

  OCF - OCFD
  OCF– грошовий потік від операційної діяльності,

  OCF = EBITDA +/- ∆WC +/-∆FA – I’+ Deprloss tax,

  EBITDA – валовий прибуток до виплати амортизації, фінансових расходів та податків,

  WC – приріст робочого капіталу за звітний період,

  FA – приріст необігових активів за звітний період,

  I – сума нестратегічних інвестицій

  OCFD – грошовий потік, необхідний для задоволення вимог інвесторів зі стратегічних інвестицій.

  OCFD= I * WACC
  Використовуючи CVA можна побачити, чи вистачило підприємству грошового потоку, для забезпечення поточної діяльності та погашення витрат на капітал [3]  Результати розрахунків інтегрованих показників вартості для досліджуваних підприємств.

  Назва підприємства / інтегрований показник
  Период
  2009
  2010
  2011
  2012
  2013
  2014
  ПАТ «Одескабель»
   
   
   
   
   
   
  EVA (тис. грн)
  -32 087
  -4 078
  -3 189
  -11 387
  -39 739
  -83 538
  CFROI (%)
  12
  15
  28
  40
  33
  27
  CVA (тис. грн)
  -11 499
  12 044
  -40 333
  -66 910
  -59 776
  -289 740
  ПАТ «Південькабель»
   
   
   
   
   
   
  EVA (тис. грн)
  -57 515
  -40 889
  -25 181
  -36 531
  -80 369
  -124 324
  CFROI (%)
  31
  44
  51
  43
  34
  30
  CVA (тис. грн)
  -28 654
  -53 085
  -44 785
  -31 523
  -117 500
  -99 824
  ПАТ «Азовкабель» 
  EVA (тис. грн)
  -21 674
  -22 027
  -18 560
  -16 438
  -12 124
  -15 235
  CFROI (%)
  31
  32
  37
  30
  35
  28
  CVA (тис. грн)
  -7 985
  -20 398
  -18 405
  -4 491
  38 450
  -52 859
  ПАТ «Донбаскабель» 
  EVA (тис. грн)
  -28 012
  -18 431
  -14 730
  -9 937
  -6 327
  -2 315
  CFROI (%)
  15
  6
  -9
  -36
  -39
  -42
  CVA (тис. грн)
  -27 469
  8 735
  5 233
  29 127
  16 210
  5 187
  ПрАт «Виробниче об’єднання «Бердянський кабельний завод»  
  EVA (тис. грн)
  -1 421
  -1 561
  -818
  -102
  -552
  -786
  CFROI (%)
  85
  44
  65
  86
  64
  32
  CVA (тис. грн)
  1 556
  3 853
  -408
  -33
  1280
  -4823

  динаміку інтегрованих показників для досліджуваних підприємств(мал. 1, 2)


  Звернемо увагу на динаміку інтегрованого показника EVA на малюнку 1. У чотирьох підприємств поведінка показника схожа – поступове зростання до 2011 року, з подальшим падінням впродовж 2012 та 2013 років. Виняток складає тільки ПАТ «Донбаскабель». У нього даний показник виріс. Логічно припустити, що менеджмент «Донбаскабеля» спрацював краще за інші управлінські команди. Але більш глибокий аналіз діяльності ПАТ «Донбаскабель» за період 2011 – 2014 років показав, що підприємство переживало не найкращі часи в своїй діяльності й сьогодні щодо цієї компанії розпочато справу про банкрутство. При цьому інші підприємства продовжують свою діяльність і відчутних струсів не зазнали. Це означає, що одного показника EVA не достатньо для оцінки якості управління підприємством. Додавши до аналізу тенденцію показника CFROI можна побачити, що для всіх підприємств присутня позитивна динаміка цього показника, окрім ПАТ «Донбаскабель» (мал. 2). Використовуючи всі три показники для вартісноорієнтованій моделі менеджменту можна отримати більш адекватну оцінку діяльності керівництва компанії. Оскільки EVA продемонструє чи вистачить отриманого доходу для задоволення вимог власників та інвесторів, CVA – достатність грошового потоку для поточної діяльності та погашення витрат на капітал, а показник CFROI – доходність бізнесу, яка повинна перевищувати середньозважену вартість капіталу (WACC). Використовуючи комбінацію цих трьох показників можна оцінити роботу менеджменту як ефективну, коли спостерігається позитивний спред інтегрованих показників:
  SPREAD(EVA, CVA, CFROI etc.) > 0 (1)

  Малюнок 2. Динаміка змін показника CFROI досліджуваних підприємств.
  У процесі аналізу виникло наступне питання - якщо відмінність тренду показників ПАТ «Донбаскабелю» зрозуміла, чому інші підприємства мають східну динаміку? Досліджуючи чинники, які формують вартість підприємств, виробників кабельно-провідникової продукції, було виявлено, що більш ніж інші на інтегровані показники впливає зовнішній чинник – ціна на основний метал, мідь або алюміній, які торгуються на сировинних ринках і ціноутворення на який не залежить від зусиль менеджменту. Для досліджуваних підприємств доля витрат на основний метал знаходиться у діапазоні від 56% до 86% у собівартості продукції (таб. 3).

  Таблиця 3

  Доля витрат на основний метал у собівартості продукції досліджуваних підприємств.  Підприємства
  Доля витрат на метал у собівартості продукції (%)

  2009
  2010
  2011
  2012
  2013
  2014
  Середнє значення
  1
  ПАТ «Одеський кабельний завод Одескабель»
  86
  90
  92
  88
  85
  76
  86
  2
  ПАТ «Завод Південькабель»
  84
  88
  85
  82
  78
  84
  84
  3
  ПрАТ «Азовкабель»
  75
  68
  46
  48
  57
  73
  61
  4
  ПАТ «Донбаскабель»
  80
  64
  52
  42
  52
  48
  56
  5
  ПрАт «ВО «Бердянський кабельний завод»
  65
  84
  72
  62
  67
  61
  69

  Виходячи з того була висунута наступна гіпотеза. Оскільки основним фактором, що впливає на інтегровані показники вартості підприємств кабельної галузі є об’єм продажу та собівартість, які напряму залежать від ціни на основний метал, то динаміка показників вартості може збігатися із динамікою біржових котировок на мідь або алюміній (мал.3). Ця гіпотеза ставить під сумнів ствердження, що зростання інтегрованого показника вартості демонструє ефективність роботи управлінської команди підприємства.

  Малюнок 3. Порівняння трендів змін інтегрованих показників та біржової ціни на мідь..
  На малюнку 3 доведені тренди лише по двох підприємствах, які є першими гравцями на ринку кабельно-провідникової продукції. По інших, крім ПАТ «Донбаскабель», спостерігається також східна динаміка, але не така виразна (мал. 1,2). Це пов’язано із меншою часткою витрат на метал у собівартості цих підприємств (таб.3). Схожість трендів інтегрованих показників та біржової ціни на мідь підтверджує вищевказану гіпотезу. Тому на підприємствах кабельної галузі, де основним чинником, що впливає на вартість компанії, є ціна металу на біржі, тобто зовнішній чинник, у якості завдання менеджменту в управлінні вартістю використовувати позитивну різницю між спредом величини інтегрованого показника (або комбінацією показників) і ціни на основний метал:

  SPREAD (EVA, CVA, CFROI etc.) – SPREAD (Price Cu, Al) > 0. (2)
  На практиці будування моделей, які дозволять оцінювати ефективність ухвалення управлінських рішень можливе за допомогою системи моніторингу змін інтегрованих показників у порівнянні зі змінами ціни на основний метал. Таке завдання може бути вирішене шляхом впровадження інструментів контролінгу на підприємстві, які стануть аналітичною платформою для вартісноорієнтованого управління.
  Висновки. З проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:

  По-перше, використання будь-якого одного інтегрованого показника вартості для вартісноорієнтованої моделі менеджменту не є доцільним, оскільки не надає повної картини ефективності прийняття управлінських рішень.

  По-друге, використовуючи комбінацію з трьох показників EVA, CVA та CFROI для вартісноорієнтованій моделі менеджменту можна отримати більш адекватну оцінку діяльності керівництва компанії.

  По-третє, для підприємств кабельної галузі, де основним впливаючим фактором на вартість компанії є зовнішній чинник – ціна основного металу, для оцінки ефективності діяльності менеджменту потрібно використовувати різницю між спредом величини інтегрованого показника (або комбінацією показників) і біржової ціни на метал.
  Література:

  Коупленд Т., Колер Т., Мурин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление. 3-е изд., перераб. и доп./Пер. с англ. – М.:ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. 576с.
 • Madden Bartley J. CFROI Valuation – A Total System Approach to Valuing the Firm. – Oxford: Butterworth-Heinemann, 1999.
 • Черемушкин С.В.Денежная добавленная стоимость CVA (Cash Value Added) и остаточный денежный поток RCF (Residual Cash Flow) // Управление корпоративными финансами. – 2008. – № 3. – С. 156–181.


 • перейти в каталог файлов


  связь с админом