Главная страница
qrcode

Сборник упражнений новый (ТПП) исправленный. Навчальний посібник для студентiв денної форми навчання, які навчаються за напрямом


НазваниеНавчальний посібник для студентiв денної форми навчання, які навчаються за напрямом
Дата03.09.2020
Размер0.84 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлаСборник упражнений новый (ТПП) исправленный.doc
ТипНавчальний посібник
#159525
страница1 из 16
Каталог
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ
В. В. Ільченко

В. О. Кашкарьов

М. М. Козлова
практикум з перекладу
з англійської мови

Навчальний посібник для студентiв денної

форми навчання, які навчаються за напрямом

6.020303 – Філологія

Харків

Видавництво НУА

2011

УДК 811.111(075.8+076)

ББК 81.432.1-923

І-48
Затверджено на засiданнi

кафедри теорії та практики перекладу

Народної української академії

Протокол № 5 від 06.12.11О. А. Кальниченко
ІІ-48


Практикум з перекладу з англ. мови : навч. посіб. з практики перекладу для студ. денної форми навчання за напрямом 6.020303 - Філологія / В. В. Ільченко, В. О. Кашкарьов, М. М. Козлова ; Нар. укр. акад., [каф. теор. та прак. перекладу]. – Х. : Вид-во НУА, 2011. – 128 с.


Навчальний посібник з практики перекладу цілком відбиває теоретичні засади перекладу, що студенти вивчають протягом III курсу денної форми навчання, і містить вправи та завдання, спрямовані на закріплення активного матеріалу, та додаткові завдання для самостійної роботи, що націлені на доопрацювання студентами вивченого матеріалу.

УДК 811.111(075.8+076)

ББК 81.432.1-923

© Народна українська академія, 2011

вступ
Практикум з перекладу являє собою посібник з курсу „Практика перекладу”. Вправи та завдання практикуму цілком відбивають зміст теоретичних лекцій, що їх читають на III курсі денної форми навчання.

У посібнику розглянуто наступні теми:

Unit 1. Functional Translation of Stylistic Devices

Unit 2. Headlines and Set-Outs Translation

Unit 3. Abstract translation

Unit 4. Proper Names

Unit 5. Terms

Unit 6. Translation Editing and Machine Assisted Translation

Unit 7. International Words and “False Friends of the Translator”

Unit 8. Neologisms

Unit 9. Lexical, Grammatical and Semantical Transformations

Unit 10. Actuals

Unit 11. Phraseological Units

Unit 12. Stylistic Devices
Посібник призначений для розвитку та відпрацювання вмінь та навичок перекладу, що потребує твердих і впевнених знань англійської мови. Матеріал, що відпрацьовується протягом третього курсу денної форми, являє собою підґрунтя для подальшого більш вузького та спеціалізованого перекладу. Це обумовило створення посібника та запровадження його саме на третьому курсі денної форми навчання.

Збірник містить 152 вправи для відпрацювання вищезазначених тем. Матеріал розрахований на забезпечення 68 годин аудиторної роботи, 40 годин самостійної та 40 годин індивідуальної роботи студентів для денної форми навчання. При створенні посібника використовувались лише автентичні матеріали художньої літератури та матеріали сайтів BBC, CNN, Reuters, Guardian, Новинар. До того ж, велика кількість вправ дає змогу викладачеві вибирати необхідні вправи, в залежності від конкретних умов навчання. Наявність вправ для самостійної роботи дозволяє студентам відпрацьовувати свої вміння та навички поза аудиторією, а викладачеві надає додаткові можливості оцінювання студентів, що за якихось умов відстали від програми курсу.

Експериментальна перевірка посібника на факультеті «Референт-перекладач» виявила, що його матеріали дозволяють сформувати стійкі вміння та навички перекладу після вивчення вищезазначених тем.
Метою курсу є формування у студентів базових та спеціальних складових перекладацької компетенції, під якою розуміється сукупність знань, вмінь та навичок, що дозволяють перекладачеві успішно вирішувати свої професійні завдання, а саме навичок перекладу усних та письмових текстів різних функціональних стилів, застосування лексико-граматичних трансформацій мовних одиниць, навичок перекладацького аналізу тощо.

Завданням курсу є формування у студентів навичок аналізувати паралельні тексти за заданим алгоритмом, перекладати письмово з мови оригінала українською політичні, соціально-економічні, публіцистичні, науково-популярні та інші матеріали з періодичних видань, афоризми чи віршові строфи; передавати власні імена та географічні назви, правильно перекладати іменники, дієслова і прикметники, утворені словоскладенням, інфінітивні конструкції, дієприслівникові та дієприкметникові звороти, поширені означення та вибирати мовні засоби з урахуванням структурних, лексико-семантичних, фразеологічних і стилістичних особливостей текстів мовою оригіналу і перекладу.

Вимоги до знань: по закінченні курсу студенти мусять мати знання про основні положення теорії перекладу, типи та види перекладу, засоби відтворення англійською мовою семантики українських граматичних своєрідностей та навпаки.

Вимоги до вмінь: 1. Використовувати на практиці перекладацькі прийоми за умов усного та письмового перекладу.

2. Перекладати з англійської мови рідною та навпаки у письмовій формі.

3. Перекладати фахові тексти за умов усного та письмового перекладу.

4. Вибирати перекладацьку стратегію згідно з видом перекладу.

5. Самостійно працювати з методичною та довідковою літературою, першоджерелами, використовувати інформаційні ресурси мережі Інтернет.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

перейти в каталог файлов


связь с админом